A A A

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2563

ขยายระยะเวลาในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ 
และแนวทางวิธีการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ เพิ่มติม  อ่านต่อ..

 

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ ในรอบ 5 ปีแรก 

 

แนวทางวิธีการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มเติม

35 2563