A A A

บทความวิชาการทั้งหมด

Category: บทความ
   
ชื่อบทความ หน่วยกิต วันที่รับรอง วันที่หมดอายุ
บทความปี 2564

 1. Five Plant-based New Psychoactive Substances

รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล

 

 3   04 ม.ค. 2564   03 ม.ค. 2565

  2. ไมโครอิมัลชันบรรจุสารไวท์เทนนิ่ง (Microemulsions containing whitening agents)

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ประภาพร บุญมี

 

2   17 มี.ค. 2564 16 มี.ค. 2565
3. การประยุกต์ใช้เคโอลินในเครื่องสำอาง news - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศรัณยู สงเคราะห์
 
 
2 11 พ.ค. 2564 10 พ.ค. 2565
4. การหน่วงค้างของยาเม็ดชนิดรับประทานในทางเดินอาหาร Retention of Oral Pharmaceutical Tablets in Gastrointestinal Tract news - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.นฤบดี ผดุงสมบัติ
 
 
2.25  11 พ.ค. 2564  10 พ.ค. 2565
บทความปี 2563

1. กาเฟอีนบำบัดสำหรับทารกแรกเกิดก่อนกำหนด (Caffeine Therapy for Prematurity)

ภก.นันทพงศ์ บุญฤทธิ์

 

2.5   09 ก.ค. 2563 08 ก.ค. 2564
2. เครื่องสำอางจากข้าวเจ้า

รศ.ดร.ศรัณยู สงเคราะห์

 

3 15 มิ.ย. 2563 14 มิ.ย. 2564

3. ยารับประทานรักษาไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง (Antiviral therapy for chronic HCV infection)

ภญ.ประภาพร เป็งธินา และ รศ.ดร.ภญ.ศิริมา มหัทธนาดุลย์

 

 2  28 พ.ค. 2563    27 พ.ค. 2564

4. แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงกับบทบาทของยากลุ่ม Beta-blockers

ภก.นัทพล มะลิซ้อน

 

26 พ.ค. 2563  25 พ.ค. 2564

5. การศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยารูปแบบรับประทานชนิดปลดปล่อยตัวยาสําคัญทันที: แนวทางการศึกษาตาม US-FDA, EMA และ ASEAN

ผศ.ดร.จุติมา บุญเลี้ยง

  

3 18 พ.ค. 2563  17 พ.ค. 2564

6. แนวทางการพิจารณาขนาดยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจ (Drug Dosing for Treatment Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Patients..

ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน

  ** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว  ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 64

2 1 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564

7. Cannabidiol และความผิดปกติทางจิตเวช

รศ.ดร.วันทนา เหรียญมงคล และ รศ.ดร.ฉวีวรรณ รัตนจามิตร

  ** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว  ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 64

3.25  31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2564

8. EPIDIOLEX® สำหรับรักษาโรคลมชัก

รศ.ดร.วันทนา เหรียญมงคล และ รศ.ดร.ฉวีวรรณ รัตนจามิตร

 ** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว  ตั้งแต่วันที่ 02 ม.ค. 2564

3   03 ม.ค. 2563 02 ม.ค. 2564
บทความปี 2562
1. น้ำยาบ้วนปาก (Mouthwashes)
อาจารย์กิตติโชติ วรโชติกำจร
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว  ตั้งแต่วันที่ 
 
3   09 ธ.ค. 2562 08 ธ.ค. 2563
2. เภสัชบำบัดในโรคระบบทางเดินอาหารส่วนปลาย: โรคท้องผูก (constipation) โรคท้องร่วง (diarrhea) และ โรคลำไส้แปรปรวน หรือ กลุ่มอาการลำไส้ไวเกินต่อการกระตุ้น (irritable bowel syndrome)
รศ.ดร.ภญ.ศิริมา มหัทธนาดุลย์
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว   ตั้งแต่วันที่ 08 ธ.ค. 2563
 
4   29 พ.ย. 2562 28 พ.ย. 2563
3. โรคเยื่อจมูกและโพรงอากาศอักเสบเฉียบพลัน (Acute rhinosinusitis)
ผศ.ดร.วรนุช แสงเจริญ
 ** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว  ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2563
 
2.5   29 พ.ย. 2562 28 พ.ย. 2563
4. กัญชา (Cannabis)
รศ.ดร.วันทนา เหรียญมงคล และ รศ.ดร. ฉวีวรรณ รัตนจามิตร
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว  ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 2563
 
2.5   15 พ.ย. 2562 14 พ.ย. 2563
บทความปี 2561
1. เภสัชบำบัดในโรคระบบทางเดินอาหารส่วนต้น: chronic peptic ulcer (gastric ulcer, แผลเปื่อยกระเพาะอาหาร หรือ duodenal ulcer, แผลเปื่อยลำไส้เล็กส่วนต้น) และ gastro-esophageal reflux disease (GERD, หลอดอาหาร
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริมา มหัทธนาดุลย์
 
4   14 ธ.ค. 2561 13 ธ.ค. 2562
2. แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 2562
ดร.ภก. ธนเทพ วณิชยากร
 
1.75   30 พ.ย. 2561 29 พ.ย. 2562
3. Sperm-hybrid micromotor candidate for targeted drug delivery in female reproductive system
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภร อำนวยกิจ ร่วมกับ นายชัชวาล สุวรรณภิภพ นายอดินันท์ อุสมัน
 
2.5   31 ต.ค. 2561 30 ต.ค. 2562
4. นวัตกรรมการย้อมคราบจุลินทรีย์ทางทันตกรรม Innovations of plaque disclosing in dental care
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2562
ภก.กิตติโชติ วรโชติกำจร ร่วมกับ นางสาวศิรดา ชูเดช นางสาวศิรินทิพย์ สิงห์สามารถ
 
2   31 ต.ค. 2561 30 ต.ค. 2562
บทความปี 2560
1. แนวทางการผลิตยาเตรียมปราศจากเชื้อในโรงพยาบาลตาม ASHP Guidelines on Compounding Sterile Preparations
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2561
ดร.ภก.กฤษณ์ สุขนันทร์ธะ และ ภญ.เปญจมาภรณ์ อภิรมย์รักษ์
 
3.5   27 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2561
2. อันตรกริยาของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับยาแผนปัจจุบัน
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2561
ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์
 
2.75   22 ธ.ค. 2560 21 ธ.ค. 2561
3. พืชกระท่อม (Kratom)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2561
รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล
 
3.75   16 มี.ค. 2560 15 มี.ค. 2561
บทความปี 2559
1. อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2560
ดร.อธิป สกุลเผือก
 
2   27 ธ.ค. 2559 26 ธ.ค. 2560
2. The latest algorithm for the treatment of osteoarthritis: from evidence-based medicine to real-life setting และ Non-alcoholic fatty liver (NAFLD): the silent-killer from metabolic syndrome
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2560
เรียบเรียงบทความวิชาการจากการถอดเทปบันทึกภาพการบรรยายโดย ภก.นันทพงศ์ บุญฤทธิ์
 
2   26 ธ.ค. 2559 25 ธ.ค. 2560
3. Buprenorphine Hydrochloride ในรูปแบบ Buccal Film
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2560
ผศ.ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล และ รศ.ดร.วันทนา เหรียญมงคล
 
3   26 ธ.ค. 2559 25 ธ.ค. 2560
4. การควบคุมการปลดปล่อยยาด้วยระบบปั๊มออสโมซิสชนิด ดัน-ดึง (Controlled Drug Release by Push-Pull Osmotic Pump)
** ข้อสอบบทความการศึกษาต่อเนื่องชุดนี้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ เกตุจินดา
 
3.5   13 ธ.ค. 2559 12 ธ.ค. 2560

 

Location