A A A

ประกาศ1

               เพื่อเป็นการกำหนดรูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และหลักเกณฑ์การกำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

               อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๔ ข้อ ๒๑ แห่งข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.๒๕๖๕ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๓๒๘ (๑๐/๒๕๖๕) เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

               ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศเภสัชกรรม ที่๗๗/๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดรูปแบบกิจกรรมการศึกษาาต่อเนื่อง และหลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์"

               ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป

               ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศสภาเภสัชกรรมที่ ๓๔/๒๕๖๕ เรื่องกำหนดรูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และหลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติมได้ที่.. ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 77/2565