ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          วิชาชีพเภสัชกรรม เป็นวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมยา การผลิตยา การประดิษฐ์ การเลือกสรรยา การวิเคราะห์ยา การควบคุมและประกันคุณภาพยา การปรุงและจ่ายยา รวมทั้งการให้บริบาลทางเภสัชกรรม และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพและ ชีวิตของประชาชน เนื่องจากองค์ความรู้เกี่ยวกับยามีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพอยู่ในมาตรฐานและมีความทันสมัยอยู่เสมอ การศึกษาต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการประกันว่าประชาชนจะได้รับ บริการทางเภสัชกรรมจากผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีความรู้ ความสามารถที่ทันสมัยและมีมาตรฐานในระดับสากล

งานประชุมวิชาการ

green user iconงานประชุมวิชาการต่าง ๆ เพื่อเก็บ CPE ที่จัดขึ้นโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันสมทบ

Read More...

บทความวิชาการ

green address book iconบทความวิชาการการศึกษาต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องทางเภสัชกรรมเพื่อเก็บ CPE

Read More...

ตรวจสอบหน่วยกิต

green chart iconตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม ได้ที่นี่

ตรวจสอบ CPE

A A A