• Continuing Pharmaceutical Education
  Continuing Pharmaceutical Education

  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสื่อกลางสำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับกลุ่มเภสัชกรในภาคใต้

 • สถาบันหลักใน 14 จังหวัดภาคใต้
  สถาบันหลักใน 14 จังหวัดภาคใต้

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันหลักในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องให้กับเภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          วิชาชีพเภสัชกรรม เป็นวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมยา การผลิตยา การประดิษฐ์ การเลือกสรรยา การวิเคราะห์ยา การควบคุมและประกันคุณภาพยา การปรุงและจ่ายยา รวมทั้งการให้บริบาลทางเภสัชกรรม และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพและ ชีวิตของประชาชน เนื่องจากองค์ความรู้เกี่ยวกับยามีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพอยู่ในมาตรฐานและมีความทันสมัยอยู่เสมอ การศึกษาต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการประกันว่าประชาชนจะได้รับ บริการทางเภสัชกรรมจากผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีความรู้ ความสามารถที่ทันสมัยและมีมาตรฐานในระดับสากล

 • ล้วนตั้งใจเมื่อได้ร่วมใจร่วมนโยบาย          
  หมายมั่นในสวัสดิภาพของปวงประชา

     มงคลนามเภสัชกรรม

 • แล้วร่วมกันเป็นพลังสร้างเกียรติกำจร        
  เภสัชกรจะไว้ชื่อชั่วดินฟ้า

  ศักดิ์ศรีเภสัช

 • เราพากเราเพียร เราต่างเรียนกันไป              
  ด้วยหัวใจมุ่งวิวัฒน์เภสัชกรรม

  เภสัชเกียรติกำจร

งานประชุมวิชาการ

green user iconงานประชุมวิชาการต่างๆเพื่อเก็บ CPE ที่จัดขึ้นโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันสมทบ

Read More...

บทความวิชาการ

green address book iconบทความวิชาการการศึกษาต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องทางเภสัชกรรมเพื่อเก็บ CPE

Read More...

ตรวจสอบหน่วยกิต

green chart iconตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม ได้ที่นี่

ตรวจสอบ CPE

A A A

สำหรับหน่วยงาน (สถาบันสมทบ/หน่วยงานในเครือข่าย) ที่ต้องการจะจัดกิจกรรมเพื่อขอรับหน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) สามารถดูระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อขอรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) จากสถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ที่นี่...

การต่ออายุใบอนุญาตฯ ฉบับที่จะหมดอายุในปี 2564  

การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ที่จะหมดอายุในปี 2564 ผ่านระบบ E-service  อ่านต่อ..