A A A

สำหรับหน่วยงาน (สถาบันสมทบ/หน่วยงานในเครือข่าย) ที่ต้องการจะจัดกิจกรรมเพื่อขอรับหน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) สามารถดูระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อขอรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) จากสถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ที่นี่...

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (CPE)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ขั้นตอนที่ 1

หน่วยงานที่จัดกิจกรรมส่งหลักฐานไปยังสถาบันหลัก ผ่านทาง http://cpe.pharmacy.psu.ac.th 

(รายละเอียดโครงการ ประวัติวิทยากร และเอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร)

 

กรณีการจัดประชุม หน่วยงานที่จัดประชุมส่งรายละเอียดการจัดประชุมเพื่อขอรับรอง ดังนี้

 1. องค์กรผู้จัดการประชุม
 2. หัวข้อจัดประชุม/วันที่จัดประชุม/สถานที่จัดประชุม
 3. หลักการและเหตุผล
 4. วัตถุประสงค์
 5. คำสำคัญ (Key words) ของงานประชุม (3-5คำ)
 6. ผู้เข้าประชุมกลุ่มเป้าหมาย
 7. แหล่งที่มาของงบประมาณ
 8. การเปิดเผยสถานภาพ (CV วิทยากร)
 9. กำหนดการประชุม
 10. ระบุขอบเขตเนื้อหาการบรรยาย 

ให้ส่งหลักฐานข้างต้นมายังสถาบันหลักอย่างน้อย 60 วันก่อนการประชุม สถาบันหลักจะพิจารณารับรองและกำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องให้เสร็จภายในไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่สถาบันหลักได้รับเอกสารครบถ้วน
และหากส่งหลักฐานข้างต้นล่าช้าน้อยกว่า 60 วัน ทางสถาบันหลักจะไม่รับพิจารณาการประชุมดังกล่าว

 

กรณีของบทความ หน่วยงานที่จัดทำส่งเอกสารในรูปของ files Word และ PDF ดังนี้

 1. บทคัดย่อ
 2. คำสำคัญ (Key words) ของบทความ (3-5 คำ)
 3. บทความทางวิชาการฉบับเต็ม
 4. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
 5. เนื้อหา
 6. สรุป
 7. เอกสารอ้างอิง
 8. คำถาม 5 ตัวเลือก (one best choice) ไม่น้อยกว่า 15 ข้อต่อบทความ โดยคำตอบต้องไม่ได้อยู่ในรูปแบบ(K-type) ทั้งนี้ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิกำหนด
 9. การเปิดเผยสถานภาพ (CV ผู้เขียนบทความ)
 10. เอกสารแสดงการอนุญาตจากเจ้าของบทความหรือบรรณาธิการให้ทำการเผยแพร่บทความทางวิชาการที่ได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องบน website ของสถาบันหลัก
 11. จำนวนคำทั้งหมดของบทความซึ่งไม่รวมรูปและตาราง

สถาบันหลักจะพิจารณารับรองและกำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องให้เสร็จภายในไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่สถาบันหลักได้รับเอกสารครบถ้วน

 

ขั้นตอนที่ 2

 

เจ้าหน้าที่สถาบันหลักลงบันทึกการรับเรื่องและวันที่รับเรื่อง

 

ขั้นตอนที่ 3

 

เจ้าหน้าที่สถาบันหลักนำเสนอหัวหน้าหน่วยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 2-3 คนในแต่ละสาขาตามรายชื่อที่คณะกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่องได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว

 

ขั้นตอนที่ 4

 

เจ้าหน้าที่สถาบันหลักคำนวณจำนวนหน่วยกิตเบื้องต้นตามแนวทางสภาเภสัชกรรม

 

ขั้นตอนที่ 5

 

เจ้าหน้าที่สถาบันหลักส่งเอกสารทั้งหมดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และลงบันทึกวันที่ส่งเอกสารให้ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคน

 

ขั้นตอนที่ 6

 

เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิส่งเอกสารกลับคืนมา เจ้าหน้าที่สถาบันหลักลงบันทึกวันที่ที่รับเอกสารจากผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคน

 

ขั้นตอนที่ 7

 

เจ้าหน้าที่สถาบันหลักนำเสนอหัวหน้าหน่วยต่อเนื่อง/คณะกรรมการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพิจารณาสรุปจำนวนหน่วยกิต และรหัสกิจกรรม และหัวหน้าหน่วยการศึกษาต่อเนื่องลงนามในแบบฟอร์มแจ้งหน่วยงานจัดกิจกรรม โดยเจ้าหน้าที่บันทึกวันลงนามนี้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานการรับรอง

 

ขั้นตอนที่ 8

 

เจ้าหน้าที่สถาบันหลักทำหนังสือนำส่งโดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฯ ลงนามแจ้งหน่วยงานที่จัดกิจกรรมและดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานนั้น

 

ขั้นตอนที่ 9

 

กรณีของการจัดประชุม

เมื่อหน่วยงานจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วนั้น ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

 1. สำเนาใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมไฟล์ EXCEL 
 3. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณา

โดยส่งเอกสารทั้งหมดทาง http://cpe.pharmacy.psu.ac.th/register/conference 

เมื่อสถาบันหลักได้รับหลักฐานทั้งหมดแล้ว เจ้าหน้าที่สถาบันหลักและหัวหน้าหน่วยต่อเนื่องทำการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประชุมที่จะได้รับ CPE และดำเนินการ upload กิจกรรมนั้นไปยัง website ของสภาเภสัชกรรม

 

ขั้นตอนที่ 10

 

เจ้าหน้าที่สถาบันหลักแจ้งหน่วยงานผู้จัดกิจกรรมว่าผลสรุป เมื่อ upload กิจกรรมเข้า website ของสภาเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้ว

 

 

กรุณาส่งหลักฐานมายัง....   คุณอารีย์   หมัดสมัน               

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ ปณ.7 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

หรือ email มายัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.