A A A

ปฏิทินงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564

CPE 1

 

ชื่อการประชุม จำนวนหน่วยกิต วันที่จัดประชุม
มุมมองของ สปสช. ต่อร้านยากับนโยบายหลักประกันสุขภาพในอนาคต
ประชุมออนไลน์ ผ่านทาง Zoom meeting
1.5 09 ม.ค. 2564
การประชุมวิชาการ HA southern regional forum ประจำปีงบประมาณ 2564 “Sustainable Quality in Crisis Situation :การพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืนภายใต้สถานการณ์วิกฤต”
อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10.75 18 - 19 ก.พ. 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11/2564 เรื่อง Trend in Infectious Diseases Pharmacotherapy Chapter I Community Acquired Infections
ห้องประชุม VDO Conference คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13 24 - 25 เม.ย. 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิกครั้งที่ 14/2564 เรื่อง Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy Chapter II : Hospital Acquired Infections
ห้องประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12 15 - 16 พ.ค. 2564
การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนังแบบองค์รวม กิจกรรม อบรมหลักสูตรออนไลน์การดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนัง สำหรับเภสัชกร
ผ่านระบบเรียนออนไลน์ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
11.25 10 - 11 ก.ค. 2564
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านระบบ TaWai for Health สำหรับเภสัชกรชุมชน
 
3 18 - 25 ส.ค. 2564
“Expansion of Remdesivir Manufacturing Capacity to Meet Global Demand”
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิทยากรจะบรรยายมาจากประเทศแคนาดา ผ่านระบบ Zoom
2 19 ส.ค. 2564
การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการดูแลจุดซ่อนเร้นในร้านขายยา
ONLINE
1.5 05 ก.ย. 2564
Immunity in the New Normal
รูปแบบ Online ด้วยโปรแกรม Zoom
3 16 ต.ค. 2564

 

Location