A A A

บทความ

บทความวชาการ ป 2565 2

 

ชื่อบทความ 

หน่วยกิต 

วันที่รับรอง 

วันที่หมดอายุ 

Data analytics and precision medicine: an overview
โดย ดร.ภก.วริทธิ์ เรืองเลิศบุญ และ ดร.ภญ.สุพัตรา ลิ่มสุวรรณโชติ

3  

20 ม.ค. 2565

19 ม.ค. 2566

ความเข้ากันไม่ได้ในเภสัชภัณฑ์ (Incompatibility in pharmaceutical products)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. ประภาพร บุญมี

2.75  

10 ม.ค. 2565

09 ม.ค. 2566

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนไฮโดรไลซ์เพื่อการบำรุงผิว
(Hydrolyzed Collagen Supplement For Skin Nourishment)

โดย นศภ.ณัฐทรี คงมีสุข นศภ.พิมพกานต์ อึ้งสถาพรผล และ รศ.ดร.ภญ.ธนภร อำนวยกิจ

2.75  

05 ม.ค. 2565

04 ม.ค. 2566

เทคนิคการกลบรสสำหรับยาน้ำชนิดรับประทาน (Taste masking for oral liquid dosage form)
โดย นศภ.ธนัชชา เกษรสวัสดิ์ นศภ.พนิดา ผู้ช่วย และ รศ.ดร.ภญ.ธนภร อำนวยกิจ

2.75  

26 ต.ค. 2564

25 ต.ค. 2565

การหน่วงค้างของยาเม็ดชนิดรับประทานในทางเดินอาหาร Retention of Oral Pharmaceutical Tablets in Gastrointestinal Tract
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.นฤบดี ผดุงสมบัติ

2.25  

11 พ.ค. 2564

10 พ.ค. 2565

การประยุกต์ใช้เคโอลินในเครื่องสำอาง
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศรัณยู สงเคราะห์

2  

11 พ.ค. 2564

10 พ.ค. 2565

ไมโครอิมัลชันบรรจุสารไวท์เทนนิ่ง (Microemulsions containing whitening agents)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ประภาพร บุญมี

2  

17 มี.ค. 2564

16 มี.ค. 2565

Five Plant-based New Psychoactive Substances
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล

3  

04 ม.ค. 2564

03 ม.ค. 2565

กาเฟอีนบำบัดสำหรับทารกแรกเกิดก่อนกำหนด (Caffeine Therapy for Prematurity)
โดย ภก.นันทพงศ์ บุญฤทธิ์

2.5  

09 ก.ค. 2563

08 ก.ค. 2564

เครื่องสำอางจากข้าวเจ้า
โดย รศ.ดร.ศรัณยู สงเคราะห์

3  

15 มิ.ย. 2563

14 มิ.ย. 2564

ยารับประทานรักษาไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง (Antiviral therapy for chronic HCV infection)
โดย ภญ.ประภาพร เป็งธินา และ รศ.ดร.ภญ.ศิริมา มหัทธนาดุลย์

2  

28 พ.ค. 2563

27 พ.ค. 2564

แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงกับบทบาทของยากลุ่ม Beta-blockers
โดย ภก.นัทพล มะลิซ้อน

2  

26 พ.ค. 2563

25 พ.ค. 2564

การศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยารูปแบบรับประทานชนิดปลดปล่อยตัวยาสําคัญทันที:
แนวทางการศึกษาตาม US-FDA, EMA และ ASEAN

โดย ผศ.ดร.จุติมา บุญเลี้ยง

3  

19 พ.ค. 2563

18 พ.ค. 2564

แนวทางการพิจารณาขนาดยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจ (Drug Dosing for Treatment Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Patients..
โดย ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน

2  

30 เม.ย. 2563

29 เม.ย. 2564

Cannabidiol และความผิดปกติทางจิตเวช
โดย รศ.ดร.วันทนา เหรียญมงคล และ รศ.ดร.ฉวีวรรณ รัตนจามิตร

3.25  

31 มี.ค. 2563

30 มี.ค. 2564

EPIDIOLEX® สำหรับรักษาโรคลมชัก
โดย รศ.ดร.วันทนา เหรียญมงคล และ รศ.ดร.ฉวีวรรณ รัตนจามิตร

3  

03 ม.ค. 2563

02 ม.ค. 2564

น้ำยาบ้วนปาก (Mouthwashes) **เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ**
โดย อาจารย์กิตติโชติ วรโชติกำจร

3  

09 ธ.ค. 2562

08 ธ.ค. 2563

เภสัชบำบัดในโรคระบบทางเดินอาหารส่วนปลาย: โรคท้องผูก (constipation) โรคท้องร่วง (diarrhea) และ โรคลำไส้แปรปรวน หรือกลุ่มอาการลำไส้ไวเกินต่อการกระตุ้น (irritable bowel syndrome)
โดย รศ.ดร.ภญ.ศิริมา มหัทธนาดุลย์

4  

29 พ.ย. 2562

28 พ.ย. 2563

โรคเยื่อจมูกและโพรงอากาศอักเสบเฉียบพลัน (Acute rhinosinusitis)
โดย ผศ.ดร.วรนุช แสงเจริญ

2.5  

29 พ.ย. 2562

28 พ.ย. 2563

กัญชา (Cannabis)
โดย รศ.ดร.วันทนา เหรียญมงคล และ รศ.ดร. ฉวีวรรณ รัตนจามิตร

2.5  

15 พ.ย. 2562

14 พ.ย. 2563

เภสัชบำบัดในโรคระบบทางเดินอาหารส่วนต้น: chronic peptic ulcer (gastric ulcer, แผลเปื่อยกระเพาะอาหาร
หรือduodenal ulcer, แผลเปื่อยลำไส้เล็กส่วนต้น) และ gastro-esophageal reflux disease (GERD, หลอดอาหาร

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริมา มหัทธนาดุลย์

4  

14 ธ.ค. 2561

13 ธ.ค. 2562

แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย
โดย ดร.ภก. ธนเทพ วณิชยากร

1.75  

30 พ.ย. 2561

29 พ.ย. 2562

Sperm-hybrid micromotor candidate for targeted drug delivery in female reproductive system
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภร อำนวยกิจ ร่วมกับ นายชัชวาล สุวรรณภิภพ นายอดินันท์ อุสมัน

2.5  

31 ต.ค. 2561

30 ต.ค. 2562

นวัตกรรมการย้อมคราบจุลินทรีย์ทางทันตกรรม Innovations of plaque disclosing in dental care 
**เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ**
โดย ภก.กิตติโชติ วรโชติกำจร ร่วมกับ นางสาวศิรดา ชูเดช นางสาวศิรินทิพย์ สิงห์สามารถ

2  

31 ต.ค. 2561

30 ต.ค. 2562

แนวทางการผลิตยาเตรียมปราศจากเชื้อในโรงพยาบาลตาม ASHP Guidelines on Compounding Sterile Preparations
โดย ดร.ภก.กฤษณ์ สุขนันทร์ธะ และ ภญ.เปญจมาภรณ์ อภิรมย์รักษ์

3.5  

27 ธ.ค. 2560

26 ธ.ค. 2561

อันตรกริยาของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับยาแผนปัจจุบัน
โดย ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์

2.75  

22 ธ.ค. 2560

21 ธ.ค. 2561

พืชกระท่อม (Kratom)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล

3.75  

16 มี.ค. 2560

15 มี.ค. 2561

อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ
โดย ดร.อธิป สกุลเผือก

2  

27 ธ.ค. 2559

26 ธ.ค. 2560

Buprenorphine Hydrochloride ในรูปแบบ Buccal Film
โดย ผศ.ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล และ รศ.ดร.วันทนา เหรียญมงคล

3  

26 ธ.ค. 2559

25 ธ.ค. 2560

The latest algorithm for the treatment of osteoarthritis: from evidence-based medicine to real-life setting และ Non-alcoholic fatty liver (NAFLD): the silent-killer from metabolic syndrome
โดย เรียบเรียงบทความวิชาการจากการถอดเทปบันทึกภาพการบรรยายโดย ภก.นันทพงศ์ บุญฤทธิ์

2  

26 ธ.ค. 2559

25 ธ.ค. 2560

การควบคุมการปลดปล่อยยาด้วยระบบปั๊มออสโมซิสชนิด ดัน-ดึง (Controlled Drug Release by Push-Pull Osmotic Pump)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ เกตุจินดา

3.5  

13 ธ.ค. 2559

12 ธ.ค. 2560